Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > stará struktura-nemazat > Rozhodčí soud

Rozhodčí soud

 

Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno

I.

Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno (dále jen Rozhodčí soud) byl založen k 1. lednu 1996 Českomoravskou komoditní burzou Kladno na základě ustanovení zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a § 28 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Předsednictvo Rozhodčího soudu publikovalo v Obchodním věstníku č. 52/1995 Statut a Řád Rozhodčího soudu.

V r. 1998 došlo k poměrně rozsáhlé novelizaci procesních pravidel řízení spojené s výrazným zlevněním poplatků za řízení, která byla publikována v Obchodním věstníku č. 24/1998. Novelizace reagovala zejména na rozšíření pravomoci ( působnosti) Rozhodčího soudu v návaznosti na rozšíření okruhu komodit obchodovatelných na kladenské burze. Znamenala též zjednodušení řízení před Rozhodčím soudem, neboť zavedla pravidlo rozhodování sporu jediným rozhodcem ve všech případech, kdy hodnota sporu v době podání žaloby nepřevyšuje jeden milion Kč. Přes tuto úpravu zůstala sporným stranám možnost dohody o rozhodování takového sporu tříčlenným rozhodčím senátem, pokud to uznají za vhodné. V celém řízení došlo k výraznému krácení procesních lhůt pro strany, rozhodce i soud, a to zejména ve vnitrostátních sporech. Také řízení o námitkách nedostatku pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu ve vnitrostátních sporech bylo novelizací nadále svěřeno rozhodcům rozhodujícím konkrétní spor a pouze u mezinárodních sporů zůstala tato pravomoc předsednictvu Rozhodčího soudu. Uvedená úprava znamenala další zlevnění poplatků ve vnitrostátních sporech. Další zlevnění představovala změna sazebníku poplatků, kdy u vnitrostátních sporů představuje poplatek 4% z hodnoty předmětu sporu (bez započítání příslušenství pohledávky do hodnoty sporu). Podstatného snížení se dočkal i paušál na administrativní výdaje spojené se sporem. Tato novelizace nabyla účinnosti dnem 17.6.1998.

Další a zatím poslední novelizací byla změna publikovaná v Obchodním věstníku č. 10/2000. Tato novelizace reagovala na další podstatné rozšíření pravomoci (příslušnosti) Rozhodčího soudu k řešení sporů v oblasti zemědělství. K tomu došlo tak, že Rozhodčí soud se stal podle burzovních dokumentů Obchodní burzy Hradec Králové, orientované na komodity z oblasti rostlinné i živočišné výroby, zpracování a souvisejících obchodů, rovněž rozhodčím soudem působícím při této burze. Uvedené skutečnosti musely být zohledněny i v Řádu Rozhodčího soudu, a proto došlo ke změně jeho § 1 odst. 2 s účinností od 15.3.2000.

 

II.

Podle Statutu Rozhodčího soudu stojí v čele soudu sedmičlenné předsednictvo, jehož šest členů je voleno na dobu pěti let burzovní komorou na návrh dosavadního předsednictva a sedmým členem je ze své funkce tajemník soudu. Členem předsednictva může být pouze rozhodce zapsaný na listinu rozhodců vedenou soudem (viz odkaz na listinu rozhodců), který je vysoce odborně způsobilý, působil delší dobu jako rozhodce a požívá vážnosti u odborné veřejnosti doma i v zahraničí. Předsednictvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedy, kteří jednají jménem Rozhodčího soudu. Předsednictvo řídí Rozhodčí soud a vykonává veškeré úkony svěřené mu Statutem a Řádem, jakož i další úkony, které nejsou těmito normami svěřeny předsedovi, místopředsedům, tajemníkovi nebo rozhodcům. Předsednictvo dohlíží na řádný chod rozhodčího řízení a prostřednictvím tajemníka a sekretariátu obstarává veškerou agendu spojenou s činností Rozhodčího soudu. Předsednictvo se schází na zasedáních svolávaných předsedou (místopředsedou) a tajemníkem. Předsednictvo je způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy a v případě jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. Členové předsednictva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem funkce člena předsednictva, pokud nebyli této povinnosti zproštěni ve smyslu § 6 zák.č. 216/1994 Sb.

 

III.

Rozhodčí soud vede listinu rozhodců. Na listinu rozhodců může být zapsána osoba, která si svou činností osvojila způsobilost pro funkci rozhodce a jejíž vědomosti a zkušenosti včetně znalosti práva ve spojení s osobními vlastnostmi dávají záruku úspěšného výkonu funkce rozhodce. Státní občanství České republiky není pro zápis na listinu podmínkou. O zapsání na listinu a o vypuštění z listiny rozhoduje předsednictvo. Listinu rozhodců a případné změny v ní předsednictvo zveřejňuje. Práva a povinnosti rozhodců jsou upraveny zákonem, Statutem a Řádem. Rozhodci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem funkce rozhodce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni ve smyslu § 6 zák. č. 216/1994 Sb.

 

IV.

Tajemník organizuje činnost Rozhodčího soudu a plní úkoly, jimiž je Řádem nebo předsednictvem pověřen. Tajemník připravuje zasedání předsednictva. Řídí práci sekretariátu Rozhodčího soudu a odpovídá předsednictvu za jeho činnost. Předkládá předsednictvu návrhy k činnosti sekretariátu a pečuje o řádný průběh rozhodčího řízení a jeho formálních náležitostí. Tajemník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl při výkonu své funkce. Tajemník může být zproštěn této povinnosti pouze v případech stanovených zákonem pro rozhodce.

 

V.

Rozhodčí soud je ve své rozhodovací, organizační a ekonomické činnosti nezávislý. Rozhodčí soud vede samostatné účetnictví, samostatně hospodaří a z finančních prostředků složených na účtech Rozhodčího soudu hradí veškeré náklady spojené se svou činností. Rozhodčí soud zřizuje podle potřeb bankovní účty, k nimž mají dispoziční právo členové předsednictva, vždy dva společně. Prostředky získané činností Rozhodčího soudu jsou účelově vázány na úhradu nákladů rozhodčího řízení a nákladů spojených s činností Rozhodčího soudu, jakož i nákladů sloužících dalšímu rozvoji rozhodčího řízení a soudnictví.

Způsob řízení a rozhodování sporů, způsob jmenování rozhodců, jejich počet a další podrobnosti týkající se zahájení, vedení a ukončení rozhodčího řízení včetně jeho nákladů upravují Řád a Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení (dále jen Pravidla).

Statut, Řád a Pravidla vyhlašuje jménem Rozhodčího soudu jeho předsednictvo v Obchodním věstníku. Předsednictvo vydává Sazebník odměn rozhodců.

 

 

VI.

Předsednictvo Rozhodčího soudu při ČMKBK ve volebním období r. 2017 – 2022

 

     
Předseda: JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA  horacek@rozhodcisoud.cz
     
Místopředseda: Ing. Jaromír Čermák cermak@rozhodcisoud.cz
     
Členové: Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c. belohlavek@rozhodcisoud.cz 
  JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. dostal@rozhodcisoud.cz 
  Mgr. Štěpán Holub holub@rozhodcisoud.cz
  JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. svatos@rozhodcisoud.cz 
     
Tajemnice JUDr. Vladana Vališová valisova@rozhodcisoud.cz