Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Rozhodčí soud

Rozhodčí soud

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení (známé také jako arbitráž) je flexibilní a efektivní způsob řešení sporů vedoucí k vydání rozhodčího nálezu, který s konečnou platností a závazně vyřeší konkrétní spor. Jde o proces upravený zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Oproti klasickému soudnímu řízení rozhoduje v arbitráži jeden či více rozhodců - odborníků na dané téma, kteří se plně a intenzivně věnují konkrétnímu sporu. To vede k výraznému zkrácení trvání celého procesu zejména ve srovnání se soudním řízením. Rozhodčí nález je navíc výstupem práce odborníka na danou obchodní problematiku, které se věnuje i ve svém profesním životě.

Rozhodčí nález je v ČR plnohodnotným exekučním titulem, který je u mezinárodních sporů vykonatelný ve více než 150 státech světa.

Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a náročné selekci vybraných odborníků, kteří při Rozhodčím soudu působí coby rozhodci.

Rozhodčí soud

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze je jeden ze tří stálých rozhodčích soudů v České republice. Je zřízen na základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, Statut a Řád tohoto stálého rozhodčího soudu byly publikovány v Obchodním věstníku.

Rozhodčí soud rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze.

Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině Rozhodčího soudu. 

Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

Rozhodčí soud společně s burzou a pod vedením nového předsednictva od května 2017 intenzivněji rozvíjí aktivity za účelem poskytování kvalitního, rychlého a efektivního řešení obchodních sporů s garancí maximální transparentnosti.

Předsednictvo

V čele Rozhodčího soudu stojí sedmičlenné předsednictvo, jehož šest členů je voleno na dobu pěti let burzovní komorou Českomoravské komoditní burzy na návrh dosavadního předsednictva. Burzovní komora jmenuje na dobu pěti let tajemníka Rozhodčího soudu, který je sedmým členem předsednictva.

Předsednictvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedy. Jménem Rozhodčího soudu jedná předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředsedové.

Předsednictvo Rozhodčího soudu (funkční období 2017 - 2022):

Předseda:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA

Místopředseda:
Ing. Jaromír Čermák 
Prof., Pr
of.zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c. 

Tajemník:
Daniela Novotná

Členové:
Mgr. Štěpán Holub 
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. 
JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D.

Komodity obchodované na ČMKBK

Na Českomoravské komoditní burze Kladno je možno na základě státních povolení udělovaných dozorovými orgány (Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zemědělství ČR) obchodovat širokou škálu průmyslových, agrárních a energetických komodit. 

Seznam komodit obchodovaných na ČMKBK

Na Českomoravské komoditní burze Kladno je dále možno uzavírat burzovní obchody se službami souvisejícími s komoditami, např. obchody pojišťovací, přepravní, skladovací a zasilatelské atd. 

FAQ

Jaké spory může Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze rozhodovat?

Rozhodčí soud je oprávněn projednávat a rozhodovat vnitrostátní i mezinárodní spory z obchodů, uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno, jakož i spory z mimoburzovních obchodů, jejichž předmětem jsou komodity, se kterými má burza povolení obchodovat, a s nimi souvisejícími službami. 
V podrobnostech odkazujeme na § 1 Řádu Rozhodčího soudu, komodity obchodované na Českomoravské komoditní burze najdete pod záložkou Rozhodčí soud.

Může Rozhodčí soud rozhodovat i mezinárodní spory?

Ano, může, rozhodci se souhlasem stran rozhodují spory v angličtině, francouzštině, němčině, polštině a ruštině.

Co se stane, když žalovaný rozhodnutí Rozhodčího soudu nebude respektovat?

Rozhodčí nález, tedy rozhodnutí Rozhodčího soudu je (až na naprosté výjimky, kdy si strany ujednaly přezkum jinými rozhodci) konečné a vykonatelné. To znamená, že pokud strana, které je rozhodčím nálezem určena nějaká povinnost, tuto povinnost v určené lhůtě nesplní, oprávněná strana se může na základě rozhodčího nálezu obrátit na soud s návrhem na zahájení exekučního řízení - rozhodčí nález je exekučním titulem.
U mezinárodních sporů se uplatní tzv. Newyorská úmluva (Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, vyhlášena pod č. 74/1959 Sb.), která zajišťuje vykonatelnost rozhodčího nálezu v zahraničí.

Pokud bychom chtěli využít služeb Rozhodčího soudu, musíme použít rozhodčí doložku uvedenou na vašich stránkách?

Na stránkách Rozhodčího soudu je uveřejněna rozhodčí doložka jen jako vzorový příklad. Podle potřeb může být různě modifikovaná. Strany si mohou dále např. ujednat, že:

  1. rozhodčí řízení se bude konat jen na základě písemných podkladů bez konání ústního jednání (§ 28 odst. 1 Řádu)
  2. rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění (§ 28 odst. 2 Řádu)
  3. spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti (§ 9 odst. 2 Řádu)

Můžeme rozhodčí doložku doplnit do smluv, které už byly uzavřené?

Ano, a to formou dodatku. Takový dodatek může vypadat např. takto:

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. … ke smlouvě č. ... ze dne … v tomto znění: „Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou s konečnou platností rozhodnuty podle Řádu Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze , který je stálým rozhodčím soudem podle § 13 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a to jedním nebo třemi rozhodci ustanovenými v souladu s uvedeným Řádem.”


V ……..… dne ….……

Kolik stojí rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem? 

Za projednání sporu v rámci rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem se platí jednorázový poplatek, který se při konání vyššího počtu ústních jednání nezvyšuje.

Za projednávání vnitrostátního sporu Rozhodčím soudem se obecně od žalobce vybírá poplatek ve výši 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejvýše však 1.000.000,- Kč. Výše poplatku v mezinárodních sporech se stanoví v závislosti na hodnotě sporu. Přesná pravidla vyměřování poplatku naleznete v dokumentu Pravidla o nákladech.

Vedle poplatku za rozhodčí řízení se paušálně hradí správní náklady Rozhodčího soudu, blíže rozvedené v Sazebníku nákladů pro vnitrostátní spory a v Sazebníku nákladů pro mezinárodní spory. Pokud by při projednávání konkrétního sporu měly vzniknout další náklady, např. vyplácením znalečného nebo tlumočného, hradí se i tyto náklady.

V případě úspěchu ve věci je v rozhodčím nálezu obvykle rozhodnuto, že náklady rozhodčího řízení je povinna uhradit protistrana.

Ve smlouvě s obchodním partnerem máme uvedenu rozhodčí doložku ke stálému Mezinárodnímu rozhodčímu soudu při Českomoravské komoditní burze. Chceme podat žalobu, jak konkrétně máme postupovat?

Postup je v takovém případě obdobný, jako když podáváte žalobu u soudu. Náležitosti žaloby najdete v § 18 a § 19 Řádu Rozhodčího soudu.
V jakém počtu a jazyce se písemnosti Rozhodčímu soudu předkládají, se dozvíte v § 7 Řádu.

Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení a paušálu na správní náklady Rozhodčího soudu. Pokud si poplatek za rozhodčí řízení a paušál na správní náklady Rozhodčího soudu nevypočítáte sami podle Pravidel o nákladech a Sazebníku nákladů pro vnitrostátní spory, respektive Sazebníku nákladů pro mezinárodní spory, a vypočtené částky nezaplatíte spolu s podáním žaloby, k jejich zaplacení budete vyzváni Rozhodčím soudem.

Naše společnost neobchoduje na komoditní burze, přesto by chtěla ve smlouvách s obchodními partnery využívat možnost rozhodnout spory v rozhodčím řízení u Mezinárodního rozhodčího soudu při ČMKBK. Je to možné? 

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze je oprávněn projednávat a rozhodovat i vnitrostátní a mezinárodní spory z mimoburzovních obchodů, jejichž předmětem jsou komodity, jimiž se obchoduje na Českomoravské komoditní burze Kladno, Komodity obchodované na Českomoravské komoditní burze najdete pod záložkou Rozhodčí soud. Pokud obchodujete s výše uvedenými komoditami, můžete pro rozhodování svých sporů využít Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze.

Musíme se předem domluvit s Rozhodčím soudem na možnosti užívat rozhodčí doložku, resp. se u Rozhodčího soudu nějak registrovat?

S Rozhodčím soudem se nemusíte předem nijak domlouvat ani se registrovat. V případě smluv, které teprve budete uzavírat, do nich stačí včlenit rozhodčí doložku.

Do již uzavřených smluv lze rozhodčí doložku včlenit formou dodatku.

I v případě, že již spor nastal, a ve smlouvě jste rozhodčí doložku neměli, můžete podle § 2 odst. 3) písm. a) zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů uzavřít tzv. smlouvu o rozhodci a dojednat si rozhodování tohoto sporu u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze.