Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > stará struktura-nemazat > Řád Rozhodčího soudu > Pravidla o nákladech

Pravidla o nákladech rozhodčího a znaleckého řízení

 

 § 1


                                                                                       
 Náklady rozhodčího a znaleckého řízení


(1) Náklady rozhodčího a znaleckého řízení (dále jen řízení) tvoří

a) poplatek za rozhodčí řízení

b) správní náklady Rozhodčího soudu

c) zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu

d) vlastní výlohy stran.


(2) Poplatek za rozhodčí řízení slouží k částečnému krytí všeobecných nákladů spojených s činností Rozhodčího soudu. Poplatek se vybírá za každý spor. To platí i o přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci ve smyslu § 27 zákona č. 216/1994 Sb. (§ 1 odst. 6 a § 40 odst. 1 Řádu).

(3) Správní náklady Rozhodčího soudu jsou režijní náklady vznikající Rozhodčímu soudu v souvislosti s projednáváním konkrétního sporu (s výjimkou zvláštních nákladů dle odst. 4), a hradí se paušální částkou vedle poplatku za rozhodčí řízení dle odst. 2.


(4) Zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústních jednání mimo sídlo Rozhodčího soudu, pořizováním překladů písemností, vyplácením tlumočného, cestovními a pobytovými výlohami zahraničních rozhodců apod., hradí se ve výši skutečných nákladů takto vzniklých.


(5) Vlastní výdaje stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochranou svých zájmů (cestovné, odměny právních zástupců apod.).

§ 2

Výše a placení poplatků


(1) Za projednávání vnitrostátního sporu Rozhodčím soudem se vybírá poplatek ve výši 4 % z hodnoty předmětu sporu, ale nejméně 1 000 Kč, nejvýše však 1 000 000 Kč (dle sazebníku, uvedeného v příloze č. 1 těchto Pravidel). Žalobce je povinen zaplatit poplatek při podání žaloby a žalovaný při podání žaloby navzájem (protižaloby) popřípadě při uplatnění protinároku námitkou započtení dle § 29 odst. 3 Řádu. Obdobně je povinna zaplatit poplatek strana, žádající o přezkoumání rozhodčího nálezu (§ 1 odst. 2 Řádu). Dokud není poplatek zaplacen, žaloba, popř. protižaloba nebo námitka započtení, jakož i žádost o přezkoumání rozhodčího nálezu, se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, řízení se zastaví.


(2) Výše poplatku v mezinárodních sporech se stanoví v závislosti na hodnotě sporu podle sazebníku uvedeného v pří1oze č. 2 těchto Pravidel.


(3) Takto stanovený poplatek se vypočítává zpravidla v měně, v níž je vyjádřena hodnota předmětu sporu.

(4) Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, určí Rozhodčí soud zpravidla jednu měnu pro poplatek, který má být zaplacen.

(5) České subjekty platí poplatky v korunách českých (Kč) po případném provedení příslušného přepočtu. Zahraniční subjekty hradí poplatek ve volně směnitelné měně podle kursovního lístku ČNB (devizy střed) platného v den podání žaloby, popřípadě protižaloby či vznesené námitky započtení dle § 29 odst. 3 Řádu.

(6) Poplatek se pokládá za zaplacený v okamžiku, kdy došel Rozhodčímu soudu na jeho bankovní účet nebo byl zaplacen v hotovosti v pokladně Rozhodčího soudu.

 § 3
 
Poplatek při rozhodování o pravomoci (příslušnosti)

(1) Strana, která vznáší námitku nepříslušnosti, resp. nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu podle § 24 Řádu v mezinárodním sporu, je povinna zaplatit poplatek ve výši 50 % poplatku za rozhodčí řízení podle sazebníku.

 

(2) Bude-li námitce dle odst. 1 vyhověno, Rozhodčí soud vrátí straně, která námitku vznesla, poplatek, který zaplatila dle odst.1.

(3) Bude-li námitka dle odst. 1 předsednictvem zamítnuta, poplatek zaplacený dle odst.1 stranou, která vznesla námitku, se nevrací.

§ 4


Snížení poplatku a jeho částečné vrácení

(1) Poplatek v mezinárodních sporech se snižuje o 30 %, jestliže spor rozhoduje jediný rozhodce.

(2) Jestliže žalobce vezme žalobu, popřípadě žalovaný žalobu navzájem (protižalobu) či námitku započtení dle § 29 odst. 3 Řádu, popř. strana žádající o přezkoumání rozhodčího nálezu svou žádost, zpět nejpozději v pracovní den předcházející dni, na nějž bylo nařízeno první ústní jednání, zejména v důsledku toho, že strany urovnaly spor smírnou cestou, jakož i v jiných případech, kdy Rozhodčí soud obdrží do dotyčného dne sdělení o tom, že se strany vzdávají rozhodnutí sporu Rozhodčím soudem, vrací se žalobci, popřípadě žalovanému, 75 % poplatku zaplaceného z hodnoty žaloby, popřípadě žaloby navzájem (protižaloby) či námitky započtení, popř. poplatku za přezkoumání rozhodčího nálezu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahují v zásadě i na minimální poplatek. Přitom však částka poplatku, která se nevrací, nemůže být nižší než dvě třetiny minimálního poplatku dle sazebníku.
(4) V případech uvedených v odst.1 a 2 rozhodnou o částečném vrácení poplatku rozhodci v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení. Nebyl-li rozhodčí senát ještě ustaven, rozhodne o vrácení poplatku tajemník podle pokynů předsedy.

(5) V případě zjednodušeného řízení jen na základě předložených písemností bez ústního projednání věci ve smyslu § 28 Řádu snižuje se poplatek v mezinárodních sporech o 30 %. Ke snížení nedojde, ukáže-li se v průběhu řízení, že předložené písemnosti jsou pro rozhodnutí nedostatečné a senát (jediný rozhodce) nařídí ústní jednání. Pokud byl zaplacen na začátku rozhodčího řízení snížený poplatek z titulu zjednodušeného řízení a bylo nutno nařídit ústní jednání, je žalující strana povinna doplatit na výzvu soudu v mezinárodních sporech 30 % poplatku. Dokud není poplatek doplacen, v řízení se nepokračuje.

(6) Vydává-li se rozhodčí nález na žádost stran bez odůvodnění ve smyslu § 28 Řádu, snižuje se poplatek o 20 %.

(7) Při kumulaci důvodů ke snížení poplatku dle předchozích odstavců v mezinárodních sporech činí maximální celkové snížení poplatku 50 %.

§ 5
 
Zvýšení poplatku

 

(1) Poplatek za rozhodčí řízení se zvyšuje, účastní-li se řízení více než 2 strany, a to o 15 % za každého dalšího účastníka (strany, vedlejšího účastníka apod.).

(2) Žalující strana nebo, je-li více žalujících stran, žalující strana, uvedená v žalobě nebo dalších žalobních návrzích na prvním místě, hradí zvýšený poplatek připadající na druhou a každou další žalující i žalovanou stranu. Postupuje se přitom přiměřeně dle § 2 těchto Pravidel.

(3) Každý vedlejší účastník řízení hradí zvýšený poplatek na něj připadající sám.

(4) Poplatek za rozhodčí řízení ve vnitrostátních sporech se zvyšuje také v případě, že hodnota sporu je nižší než 1 000 000 Kč a strany trvají na rozhodování sporu rozhodčím senátem (§ 4 odst. 2 Řádu), a dále ve sporech podle části šesté Řádu, a to o 60 % z poplatku, který by se jinak hradil ve smyslu § 2 odst. 1 Pravidel.

§ 6
 
Zrušen§ 7
 
Poplatek při žalobě navzájem (protižalobě), popřípadě námitce započtení

 

(1) Pro žalobu navzájem (protižalobu) platí tatáž ustanovení o poplatku jako pro žalobu hlavní.

(2) Obdobně platí ustanovení o poplatku jako pro žalobu hlavní pro nárok uplatněný námitkou započtení proti žalobnímu nároku dle § 29 odst. 3 Řádu. Žalovaná strana, která uplatňuje v řízení námitku započtení dle citovaného ustanovení Řádu, je povinna uhradit z hodnoty nároku započteného poplatek podle sazebníku. Pokud tento poplatek nezaplatí, o nároku namítnutém k započtení se nejedná. Není-li poplatek zaplacen ani v dodatečné lhůtě, k námitce započtení se nepřihlíží.

§ 8
 
Rozdělení poplatku

 

(1) Poplatek jde zpravidla k tíži té strany, která ve sporu podlehla.

(2) Jestliže bylo žalobě vyhověno zčásti, rozdělí se úhrada poplatku mezi strany, a to zpravidla v poměru přisouzené a zamítnuté části žalobního nároku.

(3) Strany se mohou dohodnout mezi sebou o jiném rozdělení poplatku, než je uvedeno v odst.1 a 2.

§ 9
 
Paušál na správní náklady Rozhodčího soudu

(1) Na správní náklady Rozhodčího soudu (§ 1 odst. 3 Pravidel) je žalující strana povinna poskytnout Rozhodčímu soudu ve lhůtě stanovené tajemníkem paušální částku u vnitrostátních sporů do hodnoty 1 000 000 Kč ve výši 7 000 Kč a nad hodnotu 1 000 000 Kč ve výši 30 000 Kč a u mezinárodních sporů ve výši uvedené v sazebníku podle hodnoty předmětu sporu (pří1oha č. 2 Pravidel). Obdobně se postupuje při žalobě navzájem (protižalobě) a námitce započtení dle § 29 odst. 3 Řádu, popř. žádosti o přezkoumání rozhodčího nálezu (§ 1 odst. 2 a 3).

(2) Při rozhodování mezinárodního sporu jediným rozhodcem se snižuje paušál o 30 %.

(3) V případě zjednodušeného řízení v mezinárodních sporech jen na základě předložených písemností bez ústního projednání věci ve smyslu § 28 Řádu snižuje se paušál o 30 %. Ke snížení paušálu nedojde, ukáže-li se v průběhu řízení, že předložené písemnosti jsou nedostatečné k rozhodnutí věci a senát (jediný rozhodce) nařídí ústní jednání. Pokud byl zaplacen na začátku rozhodčího řízení snížený paušál z titulu zjednodušeného řízení a bylo nutno nařídit ústní jednání, je žalující strana povinna doplatit na výzvu soudu 30 % paušálu. Dokud není paušál doplacen, v řízení se nepokračuje.

(4) Při kumulaci důvodů ke snížení paušálu v mezinárodních sporech dle předchozích odstavců činí maximální celkové snížení paušálu 50 %. Snížení paušálu se netýká paušálů v 1. - 4. pásmu sazebníku nákladů rozhodčího řízení v mezinárodních sporech (pří1oha č. 2 k Pravidlům).

(5) Vezme-li žalobce žalobu, popř. žalovaný žalobu navzájem (protižalobu) nebo námitku započtení dle § 29 odst. 3 Řádu, popř. strana, žádající o přezkoumání rozhodčího nálezu dle § 1 odst. 6 a § 40 Řádu, ve lhůtě dle § 4 odst. 2 zpět, vrací se 60 % zaplaceného paušálu.

(6) Lhůta k úhradě paušálu na správní náklady může být tajemníkem na odůvodněnou žádost prodloužena.

(7) Paušál na správní náklady se stanoví i hradí zpravidla v téže měně jako poplatek za rozhodčí řízení (§ 2 Pravidel).

(8) Nezaplacení stanoveného paušálu na správní náklady žalující stranou ve stanovené, popř. dle odst. 6 prodloužené lhůtě má za následek zastavení řízení. To platí obdobně při žalobě navzájem (protižalobě), námitce započtení dle § 29 odst. 3 Řádu a žádosti o přezkoumání rozhodčího nálezu dle § 1 odst. 6 a § 40 Řádu.

(9) Je-li v průběhu řízení nutné zvýšení paušálu na správní náklady vzhledem ke zvýšení hodnoty předmětu sporu, postupuje se přiměřeně podle předchozích odstavců. Až do dojití dodatečné úhrady paušálu se ke zvýšení hodnoty předmětu sporu nepřihlíží.

(10) Ustanovení § 5 o zvýšení poplatku se přiměřeně použije i na zvýšení paušálu na správní náklady Rozhodčího soudu.

§ 10
 
Hrazení správních nákladů

(1) Správní náklady nesou strany obdobně jako poplatek za rozhodčí řízení podle zásad uvedených v § 8 těchto Pravidel.

(2) O správních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení (§ 34 Řádu).

(3) Za správní náklady Rozhodčího soudu odpovídá vůči Rozhodčímu soudu i strana, které byla přisouzena náhrada nákladů vůči odpůrci.

§ 11
 
Zvláštní náklady

(1) Na krytí zvláštních nákladů vznikajících Rozhodčímu soudu při projednávání konkrétního sporu ve smyslu § 1 odst. 4 Pravidel jsou strany povinny složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě stanovené předsednictvem Rozhodčího soudu, rozhodčím senátem nebo tajemníkem. Tato povinnost může být uložena pouze jedné straně, dala-li k těmto zvláštním nákladům podnět nebo vznikají-li v jejím vlastním zájmu. Dokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou.

(2) Je-li v průběhu řízení nutné zvýšení zálohy na zvláštní náklady, protože částka stanovená dle odst.1 nestačí krýt tyto náklady, jsou strany, popř. je strana, která dala podnět k těmto nákladům nebo v jejímž vlastním zájmu vznikají, povinna na výzvu předsednictva Rozhodčího soudu, rozhodčího senátu nebo tajemníka poskytnout (i opakovaně) další zálohu ve stanovené lhůtě. V případě neposkytnutí další zálohy na zvláštní náklady platí přiměřeně poslední věta odst.1.

(3) O zvláštních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení (§ 34 Řádu). O hrazení zvláštních nákladů platí přiměřeně ustanovení § 10 Pravidel s výjimkou uvedenou v odst. 4 a 5 tohoto paragrafu.

(4) Zvláštní náklady vznikající Rozhodčímu soudu tím, že se na žádost jedné strany překládají podání stran, jejich oznámení apod., jakož i dotazy, vyjasnění a doporučení rozhodčího senátu (jediného rozhodce) nebo předsednictva Rozhodčího soudu do jiného jazyka než je jazyk rozhodčího řízení, nese tato strana.

(5) Totéž platí i pokud jde o překlad rozhodčího nálezu či usnesení rozhodčího senátu (jediného rozhodce) nebo usnesení předsednictva Rozhodčího soudu, o služby tlumočníka (§ 7 Řádu) a v případech obdobných.

 

§ 12
 
Výlohy stran


Stranám lze přiznat náhrady jejich vlastních výloh, které jim vznikly vedením sporu. O návrzích stran rozhodnou rozhodci v rozhodčím nálezu nebo usnesení o zastavení řízení dle vlastního uvážení s přihlédnutím k průběhu sporu.

§ 13
 
Výjimky

Jako výjimku z ustanovení obsažených v §§ 8 -10 Pravidel může Rozhodčí soud uložit jedné straně, aby druhé straně nahradila náklady, které tato vynaložila zbytečně na základě neúčelných nebo nesvědomitých úkonů prvé strany Takovými úkony se rozumějí úkony, způsobivší druhé straně zbytečné náklady na opatření v řízení, která nebyla nutná, zejména okolnostmi neodůvodněného protahování řízení.

 

§ 14
 
Sazebník nákladů


Sazebník nákladů rozhodčího řízení tvoří nedílnou součást Pravidel (pří1oha).

§ 15
 
Účinnost Pravidel

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení nabývají účinnosti dnem 7. března 2012 a použije se jich na žaloby, žaloby navzájem (protižaloby), námitky započtení a žádostí o přezkoumání rozhodčích nálezů, podané v tento den a později.